Jinko Solar-質量

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookies Policy.

Accept
Vi?t nam

Ch?ng nh?n Ch?t l??ng

Các gi?i th??ng

 • T?m pin m?t tr?i Hai m?t Swan c?a JinkoSolar giành ???c gi?i th??ng Intersolar Award 2019 cho c?ng ngh? d?n ??u ngành n?ng l??ng m?t tr?i.

  +-
 • T?m pin m?t tr?i Hai m?t Swan c?a JinkoSolar giành ???c gi?i th??ng Intersolar Award 2019 cho công ngh? d?n ??u ngành n?ng l??ng m?t tr?i.

  M?i ?ây, JinkoSolar ?ã chính th?c cho ra m?t t?m pin Hai m?t “Swan” t?i Intersolar Europe 2019 và giành ???c gi?i Intersolar Award 2019. B?ng vi?c k?t h?p các t? bào Hai m?t mono PERC Cheetah hi?u su?t cao và t?m phim trong su?t DuPont™ Tedlar® cho backsheet, t?m pin Swan có th? ??t ???c s?n l??ng ??n 400W ? m?t tr??c và t?ng 20% s?n l??ng ? m?t sau. D?n ??u s? phát tri?n công ngh? th? h? Hai m?t và mang giá tr? nh? n?n t?ng v?ng ch?c cho v?ch ngang giá xu?t phát c?a n?ng l??ng m?t tr?i toàn c?u, t?m pin Hai m?t Swan ?ã tr? thành trung tâm thu hút s? chú ý t?i bu?i tri?n lãm. Trong khi ?ó, JinkoSolar ?ã t? ch?c bu?i gi?i thi?u s?n ph?m toàn c?u t?i gian hàng c?a mình, thu hút m?t s? l??ng l?n ??i tác và chuyên gia ngành n?ng l??ng m?t tr?i l?p ??y các gh? ng?i t?i bu?i gi?i thi?u.

 • Các c?ng ty l?p ??t ?i?n m?t tr?i Chau ?u x?p h?ng JinkoSolar là “TOP BRAND PV” t?i Kh?o sát c?a EuPD Research

  +-
 • Các công ty l?p ??t ?i?n m?t tr?i Châu Âu x?p h?ng JinkoSolar là “TOP BRAND PV” t?i Kh?o sát c?a EuPD Research

  JinkoSolar nh?n ???c gi?i th??ng “Top Brand PV Europe Seal 2019” l?n ??u tiên. EuPD Reearch trao gi?i Top Brand PV d?a trên Global PV Installer Monitor, m?t cu?c kh?o sát ??i di?n gi?a các công ty l?p ??t ? nhi?u qu?c gia t?i Châu Âu và các th? tr??ng ???c l?a ch?n trên toàn c?u. Các công ty tham gia kh?o sát t?i m?t s? th? tr??ng quan tr?ng nh?t Châu Âu nh? ??c, Áo, B? và Hà Lan ?ã xác nh?n th??ng hi?u JinkoSolar cung c?p các s?n ph?m và ch?t l??ng d?ch v? v??t tr?i. JinkoSolar c?ng nh?n ???c gi?i Top Brand n?m th? 2 liên ti?p t?i Úc. EuPD Research ghi nh?n k?t qu? cu?c kh?o sát c?a Global PV Installer Monitor n?m nay cho th?y JinkoSolar ti?p t?c duy trì v? th? ??c bi?t trên th? tr??ng trong các th? tr??ng PV d?n ??u nh? t?i Châu Âu và Úc.

 • T?m pin Swan ???c trao gi?i C?ng ngh? tiên ti?n nh?t trong n?m

  +-
 • T?m pin Swan ???c trao gi?i Công ngh? tiên ti?n nh?t trong n?m

  T?m pin m?t tr?i Swan v?i t?m backsheet trong su?t ?ã ???c trao t?ng gi?i th??ng “Công ngh? tiên ti?n nh?t trong n?m” nh? vào các t? bào Hai m?t Mono PERC Cheetah hi?u su?t cao, t?m phim trong su?t DuPont™ Tedlar® cho backsheet, thi?t k? c?i ti?n cho khung & l?i ích mà nó mang l?i nh? s?n l??ng nhi?u h?n, d? dàng s?n xu?t và l?p ??t, ti?t ki?m chi phí h?u c?n và nhân công… Gi?i th??ng ???c trao trong Tu?n l? n?ng l??ng m?t tr?i ?n ?? 2019, t?i New Delhi, ?n ??. Trong h?i ngh? này, JinkoSolar c?ng ???c m?i làm di?n gi? t?i h?i ??ng t?p trung v? Các xu h??ng n?ng l??ng m?i nh?t trong Các d? án n?ng l??ng m?t tr?i quy mô l?n. Ông Naushad Saifi, Giám ??c Bán hàng, ?ã chia s? nh?ng ki?n th?c c?a mình v? cách mà các t?m pin hi?u su?t cao nh? Cheetah ?ang ??nh hình ngành công nghi?p n?ng l??ng m?t tr?i trên toàn c?u. Ông nh?n m?nh vi?c chuy?n ??i sang công ngh? t?m pin hai chi?u ?ang di?n ra t?i Trung Qu?c, Trung ?ông và các th? tr??ng khác. Ông c?ng nh?n m?nh v? cách các Nhà phát tri?n t?i ?n ?? có th? h?c h?i v? t?m pin m?t tr?i t? các ??ng nghi?p ? các qu?c gia khác.

All rights reserved ? 2020 Jinko Solar. 滬ICP備16048142號-1. Privacy Policy. Powered by Webfoss.
在线观看高清黄网站免费--黄网站免费--晚上听见妈妈说不行疼--jazztronauts护士--在线观看免费av网站