Jinko Solar-bankability

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookies Policy.

Accept
Vi?t nam

T?ng tr??ng b?n v?ng và ?n ??nh

JJinkoSolar luôn khác bi?t vì kh? n?ng phát tri?n và m? r?ng ?ã ???c ch?ng minh b?ng thành tích ho?t ??ng c?ng nh? mô hình kinh doanh v?n hi?u qu?. K?t qu? tài chính và kinh doanh n?m 2019 c?a Công ty là m?t trong nh?ng k?t qu? t?t nh?t trong l?ch s?, v?i doanh s? t?m pin n?ng l??ng m?t tr?i cao k? l?c là 14.3GW, giúp Jinko ??ng ??u v? doanh s? trong n?m th? 4 liên ti?p, ?i?u này không ch? mang l?i s? ?n ??nh v? doanh thu mà còn v? t?ng tr??ng doanh thu. M?i m?ng kinh doanh c?a Công ty ??u ??t ???c hi?u su?t m?nh m?, góp ph?n hình thành nên Jinkosolar trong m??i n?m qua ?? g?t hái ???c th? ph?n, doanh s?, khách hàng và doanh thu cao h?n qua m?i n?m t? ho?t ??ng kinh doanh t??ng ??i ?n ??nh. Nh?ng y?u t? này giúp cho JinsoSolar tr? thành doanh nghi?p d?n ??u trong ngành n?ng l??ng m?t tr?i trong nhi?u n?m qua. 

JinkoSolar ?ã ???c công nh?n là Nhà s?n xu?t t?m pin m?t tr?i BloombergNEF Tier 1 trong 8 n?m liên ti?p, ?ây là m?t trong nh?ng thành tích ???c duy trì lâu nh?t ??i v?i b?t k? nhà s?n xu?t nào. 

Thành tích ho?t ??ng v?ng ch?c

JinkoSolar có c? s? khách hàng l?n nh?t, th? tr??ng ?a d?ng và thành tích ho?t ??ng v?ng ch?c. ??n nay, Công ty ?ã chuy?n giao 52GW t?m pin m?t tr?i cho h?n 2100 khách hàng t?i 100 qu?c gia trong 8 n?m qua. Bên c?nh ?ó, JinkoSolar t?n h??ng hi?u ?ng m?ng l??i toàn c?u m?nh m? b?ng cách cung c?p các d?ch v? ??a ph??ng tích h?p v?i ?? bao ph? l?n nh?t t? các nhà phát tri?n, nhà phân ph?i, ??i lý và ng??i dùng.

12 l?n ??t K? l?c Th? gi?i

M?c dù các thách th?c ?? ti?p t?c ??t ???c ??nh lu?t Moore ngày càng ph?c t?p và khó kh?n, ?òi h?i ph?i có s? t?ng c??ng s?n l??ng 100W m?i 6 tháng, JinkoSolar ?ã ??u t? các ngu?n l?c c?n thi?t vào R&D ?? ??t ???c các thành t?u công ngh? d?n ??u th? tr??ng tr??c nh?t, mang l?i cho khách hàng các l?i th? c?n thi?t ?? xây d?ng d? án thành công.

Nhanh nh?n và Ti?p c?n th? tr??ng nhanh chóng

S? nhanh nh?n, b?n b? và s?c m?nh là n?n t?ng cho thành công c?a JinkoSolar trong vi?c xây d?ng m?i th? ?? ph?n ?ng theo nhu c?u th? tr??ng m?t cách thích h?p. Trong m?t n?m r??i qua, JinkoSolar ?ã tuyên b? chuy?n ??i công su?t t? poly sang mono vì Công ty nh?n ra c? h?i cho s? phát tri?n mono, và Công ty r?t hào h?ng v?i k?t qu? c?a s? chuy?n ??i này. V? c? b?n, hi?m có công ty quy mô 20GW ??n l? nào có th? hoàn thành vi?c này trong giai ?o?n ng?n nh? v?y. Vi?c chuy?n ??i công su?t ???c th?c hi?n t?t nh?t khi nó gi?i quy?t ???c các thi?u sót c? th? b?ng thi?t b? ho?c n?ng l?c, ho?c khi nó cung c?p c? ch? t?p h?p các ph?n c?a các ngu?n tài nguyên mà khi k?t h?p chúng l?i v?i nhau s? ?em ??n cho JinkoSolar s?c c?nh tranh vô cùng hi?u qu?.

Chu?i cung ?ng hi?u qu? và linh ho?t

N?ng l??ng m?t tr?i là ngành công nghi?p n?ng v?n v?i k? v?ng cao v? l? trình n?ng l??ng và tùy ch?nh. Bên c?nh vi?c s?n xu?t hi?u qu?, m?t chu?i cung ?ng nhanh chóng và ph?n ?ng k?p th?i là c?n thi?t ?? luôn làm cho khách hàng hài lòng. JinkoSolar qu?n lý t?t các trung tâm s?n xu?t ? 3 qu?c gia, bao g?m hàng tr?m công x??ng, hàng ch?c s?n ph?m, công ngh? m?i và ?ang n?i, hàng tr?m nhà cung c?p và ??i tác, và hàng ngàn nguyên li?u ??u vào ?? ph?c v? cho m?t trong nh?ng c? s? khách hàng l?n nh?t tr?i kh?p trên 100 qu?c gia v?i các yêu c?u ?a d?ng.

S? linh ho?t c?a JinkoSolar trong vi?c ??m b?o cung c?p ?? cho c? s? khách hàng ?a d?ng, v?n chuy?n ?úng gi?, cung c?p d?ch v? k? thu?t n?i b?, tùy ch?nh s?n ph?m c?a Công ty ?? t?i ?u hóa t? l? hi?u su?t ??u t? cho khách hàng, và l?y s? xu?t s?c trong s?n xu?t làm giá tr? c?t lõi c?a JinkoSolar.

Chu trình s?n xu?t và th?i gian giao nh?n t?t nh?t

Khách hàng c?a chúng tôi ph? thu?c r?t nhi?u vào kh? n?ng cung c?p s?n ph?m trong th?i gian ng?n c?a chúng tôi. Th?i gian s?n xu?t c?a JinkoSolar mà m?t trong nh?ng ?u th? c?nh tranh nh?t so v?i các công ty trong ngành n?ng l??ng m?t tr?i. Các nhà máy thông minh Shangrao và Jacksonville c?a chúng tôi ti?p t?c phá v? các k? l?c v? th?i gian chu trình, nh? vào các h? th?ng l?p k? ho?ch tích h?p và m?c ?? t? ??ng hóa cao.

Kh? n?ng giao hàng cho khách hàng ?úng th?i gian c?a Jinko ?ã ???c ch?ng minh. Công ty ?ã s?a l?i h? th?ng ?áp ?ng nhu c?u và phát tri?n h? th?ng ?i?u ph?i và l?p k? ho?ch s?n xu?t tiên ti?n nh?m nâng cao tinh chính xác trong khâu giao nh?n h?n n?a. Yêu c?u v? tính chính xác c?a JinkoSolar ?òi h?i khâu giao nh?n không quá mu?n c?ng không quá s?m, vì c? hai ??u có th? ?nh h??ng ??n vi?c tri?n khai d? án c?a khách hàng.

T??ng lai và T?m nhìn

Các nhà máy thông minh c?a JinkoSolar là m?t ph?n quan tr?ng trong s? v??t tr?i v? s?n xu?t, và s? ti?p t?c phát tri?n t?m quan tr?ng c?a chúng trong t??ng lai. Hi?n nay, JinkoSolar ?ang v?n hành hai nhà máy thông tin t?i Shangrao (Trung Qu?c) và Jacksonville (Hoa K?). Các nhà máy tiên ti?n này có chi phí v?n hành th?p h?n do ??t ???c t? l? t? ??ng hóa g?n 100%, nh? vi?c ?i?u ph?i wafer th?i gian th?c, tuy?n t?i ?u hóa công c? tìm ki?m cho H? th?ng X? lý V?t li?u T? ??ng (AMHS), t? ??ng hóa hoàn toàn trong khâu s?n xu?t wafer, trí tu? nhân t?o t?i EL và tr?m hàn, c?ng nh? ki?m soát ti?n ?? công vi?c tinh g?n. ?ây s? là tr?ng tâm trong vi?c nâng cao n?ng su?t c?a chúng tôi trong t??ng lai g?n.

Ch?t l??ng n?i b?t ???c công nh?n

N?m 2019, JinkoSolar m?t l?n n?a ???c x?p h?ng “Top Performer” t?i B?ng ?ánh giá s? ?n ??nh c?a t?m pin PV c?a DNV-GL, và ?ây là l?n th? 5 liên ti?p. Công ty c?ng giành ???c gi?i th??ng All Quality Matters t? TuV Rheinland l?n th? 5, ??ng ??u trong th? nghi?m cho nhóm mono.

 

Download JinkoSolar Bankability Fact Sheet
All rights reserved ? 2020 Jinko Solar. 滬ICP備16048142號-1. Privacy Policy. Powered by Webfoss.
在线观看高清黄网站免费--黄网站免费--晚上听见妈妈说不行疼--jazztronauts护士--在线观看免费av网站