Jinko Solar-關于我們

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookies Policy.

Accept
Vi?t nam
 • V?n chuy?n

  55.4

  GW
 • Trung tam d?ch v?

  30

  +
 • S? l??ng qu?c gia Jinko ?? hi?n di?n

  100

  +
 • ??n hàng hàng n?m

  8000

  +

V? Công ty JinkoSolar Holdings

JinkoSolar (NYSE: JSK) là m?t trong nh?ng nhà s?n xu?t t?m pin n?ng l??ng m?t tr?i l?n nh?t và tiên ti?n nh?t trên th? gi?i. JinkoSolar phân ph?i các s?n ph?m n?ng l??ng m?t tr?i và bán các gi?i pháp c?ng nh? d?ch v? c?a mình cho nhi?u khách hàng ti?n ích, th??ng m?i và các h? gia ?ình ? Trung Qu?c, Hoa K?, Nh?t B?n, ??c, V??ng qu?c Anh, Chile, Nam Phi, ?n ??, Mexico, Brazil, Các ti?u v??ng qu?c ? R?p, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, B?, và các qu?c gia, khu v?c khác trên toàn th? gi?i. JinkoSolar ?ã xây d?ng chu?i giá tr? s?n ph?m quang ?i?n tích h?p theo chi?u d?c, v?i công su?t tích h?p hàng n?m là 11.5GW cho mono wafer, 10.6 GW cho t? bào quang ?i?n, và 16 GW cho t?m pin n?ng l??ng m?t tr?i, t? ngày 31/12/2019.

JinkoSolar có h?n 15,000 nhân viên t?i 7 c? s? s?n xu?t trên toàn c?u, 14 công ty con ? Nh?t B?n, Hàn Qu?c, Vi?t Nam, ?n ??, Th? Nh? K?, ??c, Ý, Th?y S?, Hoa K?, Mexico, Braxil, Chile và Úc, và các ??i ng? bán hàng t?i Trung Qu?c, Hoa K?, Pháp, Tây Ban Nha, Bulgaria, Hy L?p, Ukraine, Jordan, ? R?p Saudo, Tunisia, Morocco, Kenya, Nam Phi, Costa Rica, Colombia, Panama, Malaysia, Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan, Vi?t Nam, Ba Lan và Argentina.

V?n hóa công ty

 

Nhi?m v?: Thay ??i cách chúng ta s?n xu?t và s? d?ng ?i?n n?ng, t?i ?u hóa danh m?c các ngu?n n?ng l??ng, ch?u trách nhi?m xây d?ng m?t t??ng lai b?n v?ng b?ng cách ?em l?i các gi?i pháp n?ng l??ng m?t tr?i s?ch nh?t, hi?u qu? nh?t và kinh t? nh?t.

 

T?m nhìn: Cung c?p gi?i pháp m?t c?a v? n?ng l??ng s?ch và tr? thành doanh nghi?p d?n ??u ngành.

All rights reserved ? 2020 Jinko Solar. 滬ICP備16048142號-1. Privacy Policy. Powered by Webfoss.
在线观看高清黄网站免费--黄网站免费--晚上听见妈妈说不行疼--jazztronauts护士--在线观看免费av网站